top of page
00:00 / 01:04

אין תיוגים/מילות חיפוש/נושאים עבור שיעור זה. משתמשים רשומים יכולים להוסיף ו/או לערוך שדה זה לרווחת הלומדים ע"י לחיצה על "ערוך".

נושאים ומילות מפתח

.

כלל השיעורים בכלל הסדרות

שם השיעור
סדרה
תאריך
נושאים
אורות התחיה__התשפד_אדר-א_יט
אורות התחיה
יט אדר-א התשפד
שות__התשפד_אדר-א_יח
שות
יח אדר-א התשפד
עין איה__התשפד_אדר-א_יז
עין איה
יז אדר-א התשפד
שות__התשפד_אדר-א_יא
שות
יא אדר-א התשפד
איך להתחזק במידת הביטחון. איך אפשר לברך על הרעה בשמחה כמו על הטובה? מדוע המלך בכוזרי הוא גוי. האם צריך להתחשב באמריקאים? איזה בכי מותר בשבת ואיזה אסור? "אתה הסבות ליבם אחורנית" איך יכול להיות שהקבה גורם לעם ישראל לחטוא?
אורות התחיה__התשפד_אדר-א_יב
אורות התחיה
יב אדר-א התשפד
אורות התחיה נד נה
כוזרי, מאמר שלישי__התשפד_אדר-א_טז
כוזרי, מאמר שלישי
טז אדר-א התשפד
אור לנתיבתי + שות__התשפד_אדר-א_יד
אור לנתיבתי + שות
יד אדר-א התשפד
כוזרי, מאמר שלישי__התשפד_אדר-א_ט
כוזרי, מאמר שלישי
ט אדר-א התשפד
עין איה__התשפד_אדר-א_י
עין איה
י אדר-א התשפד
אורות התחיה__התשפד_אדר-א_ה
אורות התחיה
ה אדר-א התשפד
אורות התחיה נד
שות__התשפד_אדר-א_ד
שות
ד אדר-א התשפד
עין איה__התשפד_אדר-א_ג
עין איה
ג אדר-א התשפד
שות (יום שישי)__התשפד_טבת_יז
שות (יום שישי)
יז טבת התשפד
אור לנתיבתי__התשפד_טבת_יז
אור לנתיבתי
יז טבת התשפד
שות (יום שישי)__התשפג_אייר_יד
שות (יום שישי)
יד אייר התשפג
אור לנתיבתי__התשפג_אייר_יד
אור לנתיבתי
יד אייר התשפג
עין איה__התשפב_סיוון_יד
עין איה
יד סיוון התשפב
פרק ט סימן סט
עין איה__התשפב_סיוון_כא
עין איה
כא סיוון התשפב
פרק ט סימן ע
כוזרי, מאמר שלישי__התשפד_אדר-א_ב
כוזרי, מאמר שלישי
ב אדר-א התשפד
שות__התשפד_שבט_כ
שות
כ שבט התשפד
סדר הלימוד ההדרגתי באמונה (רשימת ספרים) ומקומו של ספר התניא במדרג זה עצות להטמעת הלימוד האמוני בחיים דרך מענה אמוני לחילונים בירור בספר הכוזרי מאמר ראשון, סעיף צח כיצד נחלצים כיום מהתלות באומות העולם (אמריקה ושות׳) - ההנהגה הפוליטית והצבאית מחאת המילואימניקים כנס הניצחון והחזרה לעזה
כוזרי, מאמר שלישי__התשפד_שבט_כה
כוזרי, מאמר שלישי
כה שבט התשפד
אור לנתיבתי + שות__התשפד_שבט_טז
אור לנתיבתי + שות
טז שבט התשפד
חסימת סיוע הומניטרי לעזה / המחתרת היהודית / ביחס לבני אפרים המעפילים / היחס לגימטריאות מחז"ל והגר"א (אורות הקודש א, קח) / מהו הגדר של 'קדושים' ו'הרוגי מלכות'
שות__התשפד_שבט_יג
שות
יג שבט התשפד
1. כבוד מלך גוי, האם צריך לכבד רק בפניו או גם בחדרי חדרים. 2. מדוע חוגגים את טו בשבט, יותר מאשר ראש השנה למעשר בהמה 3. מה יחסנו לעשיית פעולות ואמירות מסוימות כסגולה לדברים כאלו ואחרים 4. האם השתנה היחס לחברה הישראלית לפני ואחרי שמחת תורה, והאם הרב הופתע על הופעת הנשמה שהתגלתה 5. על פרשת המחתרת היהודית - עצת ד' לבירור המסכתה של הממלכתיות בישראל 6. מדוע תחיית המתים נמנית עם עיקרי האמונה 7. יחס העולם לישראל דומה ליחס החברה הישראלית לציונות הדתית וזה דומה ליחס הציונות הדתית להר המור (קובץ ז' קסט')
עין איה__התשפב_סיוון_ז
עין איה
ז סיוון התשפב
פרק ט סימן סט
אור לנתיבתי + שות__התשפד_שבט_כג
אור לנתיבתי + שות
כג שבט התשפד
שות האם המפונים משדרות ומהעוטף צריכים לחזור עכשיו לבתיהם? / התרעה על חשד לכיוון הנגוע בקונספציה הפרוגרסיבית אליו מוליך כרגע הדרג הצבאי הבכיר את המלחמה
אורות התחיה__התשפד_שבט_יד
אורות התחיה
יד שבט התשפד
אורות התחיה מט אורות התחיה נ
אורות התחיה__התשפד_שבט_כא
אורות התחיה
כא שבט התשפד
אורות התחיה נא
עין איה__התשפד_שבט_יט
עין איה
יט שבט התשפד
אורות התחיה__התשפד_שבט_ז
אורות התחיה
ז שבט התשפד
אורות התחיה מח
כוזרי, מאמר שלישי__התשפד_שבט_יח
כוזרי, מאמר שלישי
יח שבט התשפד
עין איה__התשפד_שבט_יב
עין איה
יב שבט התשפד
כוזרי, מאמר שלישי__התשפד_שבט_יא
כוזרי, מאמר שלישי
יא שבט התשפד
אורות התחיה__התשפד_טבת_כט
אורות התחיה
כט טבת התשפד
אורות התחיה מה אורות התחיה מו אורות התחיה מז
שות__התשפד_שבט_ו
שות
ו שבט התשפד
א. מדוע התורה מכנה את משה בשם שנתנה לו בתיה בת פרעה? ב. יישוב סתירה לכאורה בין היות העולם נברא ברצון הקב"ה לבין עקרון השלמות וההשתלמות. ג. האם יש רציונאל בסידור פרקי הנביא ותהילים? ד. בירור ייחסנו לכך שהמלחמה "הורידה הילוך". ה. כיצד צריך להתנהל השלטון ברצ"ע ביום שאחרי המלחמה? ו. מדוע דוד לא צווה להכרית זרעו של עמלק?
שות (יום שישי)__התשפד_שבט_ב
שות (יום שישי)
ב שבט התשפד
שות ב שבט מה פרוש המושג שכל ישר המקום הנכון של ביטחון בה' . מדוע משה לא אומר לפרעה שבנ"י יוצאים לגמרי, אלא רק לשלושה ימים
אור לנתיבתי__התשפד_שבט_ב
אור לנתיבתי
ב שבט התשפד
עין איה__התשפד_שבט_ה
עין איה
ה שבט התשפד
כוזרי, מאמר שלישי__התשפד_שבט_ד
כוזרי, מאמר שלישי
ד שבט התשפד
עין איה__התשפב_אייר_כב
עין איה
כב אייר התשפב
פרק ט' פסקה סה' סו' סז'
שות__התשפד_טבת_כח
שות
כח טבת התשפד
עין איה__התשפד_טבת_כז
עין איה
כז טבת התשפד
כוזרי, מאמר שלישי__התשפד_טבת_כו
כוזרי, מאמר שלישי
כו טבת התשפד
אור לנתיבתי + שות__התשפד_טבת_כד
אור לנתיבתי + שות
כד טבת התשפד
עין איה__התשפד_טבת_יג
עין איה
יג טבת התשפד
פרק ט פסקה קלז
אורות התחיה__התשפד_טבת_כב
אורות התחיה
כב טבת התשפד
מד
שות__התשפד_טבת_כא
שות
כא טבת התשפד
1. באור בדיני אבלות, והיחס למוות 2. באור יעקב אבינו לא מת, מה הוא בחיים אף זרעו בחיים. 3. התייחסות לפעילות הקפלניסטית שחוזר לרחובות
אורות ישראל (עלי התשפב)__התשפד_טבת_כא
אורות ישראל (עלי התשפב)
כא טבת התשפד
עין איה__התשפד_טבת_כ
עין איה
כ טבת התשפד
שות__התשפד_טבת_יד
שות
יד טבת התשפד
שות יד טבת 1. חשיבות ההסברה במלחמה, פנימה והחוצה. 2. משמעות הריגת עשו עי חושים בן דן, וראשו של עשו בהדי אבהתן. 3. ההבדל בין "אתם תהיו לי לעם ואני אהיה לכם לאלוהים", לבין "אני אהיה לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם".
שות__התשפד_טבת_ז
שות
ז טבת התשפד
1.קשר בין תרגום התורה יוונית למעשה העגל. 2.גמרא כתובות שבת שבע הייתה אשת איש. 3.שמע ישראל במסגד 4.המפ שלא הסתער בגלל של היה סיוע אש.
אורות התחיה__התשפד_טבת_טו
אורות התחיה
טו טבת התשפד
כוזרי, מאמר ראשון__התשפד_טבת_יד
כוזרי, מאמר ראשון
יד טבת התשפד
אורות ישראל (עלי התשפב)__התשפד_טבת_יד
אורות ישראל (עלי התשפב)
יד טבת התשפד
כוזרי, מאמר שלישי__התשפד_טבת_יב
כוזרי, מאמר שלישי
יב טבת התשפד
אורות התחיה__התשפד_טבת_ח
אורות התחיה
ח טבת התשפד
כוזרי, מאמר ראשון__התשפד_טבת_ז
כוזרי, מאמר ראשון
ז טבת התשפד
אורות ישראל (עלי התשפב)__התשפד_טבת_ז
אורות ישראל (עלי התשפב)
ז טבת התשפד
עין איה__התשפד_טבת_ו
עין איה
ו טבת התשפד
כוזרי, מאמר שלישי__התשפד_טבת_ה
כוזרי, מאמר שלישי
ה טבת התשפד
אור לנתיבתי + שות__התשפד_טבת_ג
אור לנתיבתי + שות
ג טבת התשפד
אורות התחיה__התשפד_טבת_א
אורות התחיה
א טבת התשפד
שות__התשפד_כסלו_כט
שות
כט כסלו התשפד
עין איה__התשפב_אייר_ח
עין איה
ח אייר התשפב
פרק ט' פסקה נט' - סג'
עין איה__התשפב_אייר_טו
עין איה
טו אייר התשפב
פרק ט' פסקה סד'
שות__התשפג_אלול_יט
שות
יט אלול התשפג
האם עניינה של התענית ביוה"כ הוא מצד אבלות? / התייחסות למסלול ההתנגשות בין בג"ץ לממשלה ומשבר חוקתי, ועל תפקידנו אל מול היפנוזת ההמונים שמייצרת התקשורת / "הספרות היא ראי החיים" – ביאור דברי הרב זצ"ל
אורות התחיה__040__התשפג_אלול_כ
אורות התחיה
כ אלול התשפג
כ
אור לנתיבתי + שות__התשפג_תמוז_יח
אור לנתיבתי + שות
יח תמוז התשפג
בשו"ת (מדקה 50): הדף היומי / איך יתכן שהפרוגרס מחלחל אף לתוך חברה הדוגלת בערכים ותורה? / דוד-יהודה יצחק הי"ד - מילים לזכרו / מבט עומק על מאורעות ימנו - הופעת הרוח והזהות העצמית המציפה בראשית הופעתה דווקא את הממדים ההפכיים לה (ע"פ צדקת הצדיק קע)
עין איה__התשפג_אלול_יח
עין איה
יח אלול התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__061__התשפג_אלול_יז
כוזרי, מאמר שלישי
יז אלול התשפג
אור לנתיבתי + שות__התשפג_אלול_טו
אור לנתיבתי + שות
טו אלול התשפג
אורות התחיה__039__התשפג_אלול_יג
אורות התחיה
יג אלול התשפג
יט
שות__התשפג_אלול_יב
שות
יב אלול התשפג
עין איה__התשפג_אלול_יא
עין איה
יא אלול התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__060__התשפג_אלול_י
כוזרי, מאמר שלישי
י אלול התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__059__התשפג_אלול_י
כוזרי, מאמר שלישי
י אלול התשפג
אור לנתיבתי + שות__התשפג_אלול_ח
אור לנתיבתי + שות
ח אלול התשפג
בשו''ת (מדקה 64): האם הרב צופה לחברה הדתית לאומית עתיד עגום? איך נינצל מכך?
עין איה__התשפב_אדר-א_כ
עין איה
כ אדר-א התשפב
ט', נג'
אורות התחיה__038__התשפג_אלול_ו
אורות התחיה
ו אלול התשפג
יח
עין איה__התשפג_אלול_ד
עין איה
ד אלול התשפג
עין איה__התשפב_שבט_טו
עין איה
טו שבט התשפב
ט מט
עין איה__התשפב_שבט_ח
עין איה
ח שבט התשפב
פרק ט פסקה מח
עין איה__התשפב_שבט_א
עין איה
א שבט התשפב
פרק ט, מח
שות__התשפג_תמוז_כט
שות
כט תמוז התשפג
איך לומדים תנ''ך? / גידול חיות מחמד וכלבים בבית / האם רלוונטי להאמין שבית המקדש יבנה מחר? / האם יתכן מצב של 'עריצות הרוב' בעם ישראל? / 'הותרו שבטים לבוא זה בזה' - המעלה והחסרון
שות__התשפג_אב_ז
שות
ז אב התשפג
הסברת המושג 'נבואתיות' שבתרגום הרב קלנר לכוזרי / האם נכון לומר שאמונה = חיים? (עולת ראיה א, קצ 'מה בצע בדמי') / מתי לא פותח הרב זצ''ל באגרותיו באמירת שלום? ועל יחסו לביאליק
אורות התחיה__037__התשפג_אב_ח
אורות התחיה
ח אב התשפג
יז
עין איה__התשפב_טבת_ט
עין איה
ט טבת התשפב
פרק ט, מב
אורות התחיה__036__התשפג_אב_א
אורות התחיה
א אב התשפג
אורות התחיה__035__התשפג_אב_א
אורות התחיה
א אב התשפג
עין איה__התשפב_טבת_טז
עין איה
טז טבת התשפב
פרק ט,מג
עין איה__התשפב_שבט_כב
עין איה
כב שבט התשפב
פרק ט, מט
עין איה__התשפב_אדר-א_יג
עין איה
יג אדר-א התשפב
פרק ט, נב
עין איה__התשפג_תמוז_כח
עין איה
כח תמוז התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__058__התשפג_תמוז_כז
כוזרי, מאמר שלישי
כז תמוז התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__057__התשפג_תמוז_כז
כוזרי, מאמר שלישי
כז תמוז התשפג
שות (יום שישי)__התשפג_תמוז_כה
שות (יום שישי)
כה תמוז התשפג
למי מיועדים ספרי שיחות הרצי''ה על אורות? / 'הקב''ה ברא עולם משום שמדרך הטוב להיטיב' - מהי כוונת הדברים? / הגדרת המושג ביטול תורה / האם לימוד מאמר הדור מהווה סיבה ראשית לעמדה הנפשית הנכה של החברה הדתית לעומת השמאל?
אור לנתיבתי__התשפג_תמוז_כה
אור לנתיבתי
כה תמוז התשפג
עין איה__התשפב_אייר_כט
עין איה
כט אייר התשפב
פרק ט פסקה סז
עין איה__התשפב_אייר_א
עין איה
א אייר התשפב
פרק ט פסקה נח
אורות התחיה__034__התשפג_תמוז_כג
אורות התחיה
כג תמוז התשפג
טז
שות__התשפג_תמוז_כב
שות
כב תמוז התשפג

0 שיעורים נמצאו

אתר להנגשת תכנים מתורתו של הרב יוסף קלנר

האתר נמצא בשלבי שידרוג מסוגים שונים.
נא לדווח על תקלות.

*בעיות, תקלות, מענות וכדומה, נא להפנות למייל - forautozoom3125@gmail.com,

עם כותרת שמכילה את המילים "דיווח לגבי האתר".
הרב איננו אחראי לאתר.

bottom of page